Menüler

Uşak Merkez Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi (Bozkuş Köyü)

13.12.2019

KAPSAMINDA OLAN BOZKUŞ KÖYÜ AT VE TİGH PROJESİNDE PARSEL KROKİ ÖRNEKLİ YER TESLİM TUTANAKLARI İLANI

 

DSİ 2.Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan “Uşak Merkez Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi” kapsamında bulunan Uşak İli, Merkez İlçesi, Bozkuş köyüne ait arazi toplulaştırma projesinde yeni parselasyon planına göre yeni parsellerin parsel maliklerine dağıtımı ve yer teslim işlemi yapılmıştır.

18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 6 ncı maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 24 üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 07/02/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmî gazetede yayınlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin 17.MADDESİ (3) BENDİNDE Kesinleşen parselasyon planına uygun olarak yeni parseller hak sahiplerine yer teslim tutanağı ile dağıtılır. Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneği iadeli taahhütlü resmi yazı ile ilgili muhtarlıklara gönderilir. İlgili muhtarlığa yapılan teslimatı müteakiben hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneğinin ilgili muhtarlıkta olduğu hususu DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu madde gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.”  ibaresi gereğince yer teslimi yapılamayan parseller için üzerinde parsel krokisinin de bulunduğu “yer teslim tutanakları” Bozkuş Köyü Muhtarlığına gönderilmiştir.

Yeni parsellerin dağıtımında, dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerine duyurulur.