Menüler

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin İstenen Belgeler

14.03.2018

İSTENEN BELGELER

          696 Sayılı KHK ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında hizmet alımı kapsamında çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi ile ilgili yapılan sınava ait sınav sonuç listeleri 2. Bölge Müdürlüğü web sitesinde ve Bölge ilan panosunda 07.03.2018 tarihinde ilan edilmiştir.

Bu listede yer alan ve sürekli işçi kadrosuna geçmeyi hakeden personelin aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak ve “2 takım halinde 23 Mart 2018 tarihine kadar Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. (Ek olarak istenen formlar Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5; DSİ 2. Bölge Müdürlüğü web sitesinden indirilecek olup bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

1-      a) Türk Vatandaşı olmak, (Belgesi; Nüfus Cüzdanı Örneği)

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. (Belgesi; Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak Adli Sicil Kaydı )

c) Askerlik durumu itibariyle; 1) Askerlikle ilgisi bulunmamak 2) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak 3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Belgesi; Askerlik Durum Belgesi)

d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.(Belgesi;  Aile hekimliği, mevzuat dahilinde bahse konu sağlık raporunu verebilecek sağlık kurumlarından alınacak Sağlık Raporu)

2-      Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olduğunu belirtir sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge,

3-      a) Açtıkları dava ve/veya icra takibi bulunması halinde;

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmalarına ilişkin olarak;

Açtıkları davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belge ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair İcra Müdürlüğünden alınacak belge (Ek-1 ve/veya Ek-2)

b) Açtıkları dava ve/veya icra takibi bulunmaması halinde; Feragatname (Ek-3)

4-      En son çalıştığı idare veya şirket ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklardan feragat ettiğine dair yazılı sulh sözleşmesi (Ek-4)

5-      “Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar için Başvuru Formu” (Ek-5)

                                                                                                            Tespit Komisyonu

 

Ek 1-2-3-4

Ek-5