Menüler

Alaşehir Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı İlgi Beyanı Talebi İlanı

10.12.2019

                                                                                       İLGİ BEYANI TALEBİ İLANI

                                                                                (DANIŞMANLIK HİZMETLERİ – (CQS)

 (Proje No. P158418)

Türkiye Sulama Modernizasyon Projesi

İhale Referans No: TIMP-DAN-02

İşin Adı: Alaşehir Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Türkiye Sulama Modernizasyon Projesi’nin finansmanı amacıyla kredi almıştır. Kredi kapsamında Türkiye’de seçilen sahalarda sulama hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve Sulama Birlikleri’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

DSİ Genel Müdürlüğü, bahsi geçen kredinin bir kısmını Alaşehir Sulaması Yenileme Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan Arazi Edinimi Uygulamaları İşi’nin yapımı amacıyla alınacak olan danışmanlık hizmetlerine yönelik ödemeler için kullanma arzusundadır. İş; Manisa ili, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yapılacaktır.

 

Bu duyuru kapsamındaki danışmanlık hizmetleri genel olarak aşağıda bahsi geçen faaliyetlerin hazırlığını ve uygulamasını kapsamaktadır:

  1. Kamulaştırma planlarının hazırlanması (yaklaşık 380 km),
  2. AEPÇ’de tanımlanmış amaç ve prensipler doğrultusunda AEP hazırlanması ve ihtiyaç duyulan güncellemelerin gerçekleştirilmesi (yaklaşık 5000 parsellik bir saha),
  3. Arazi tespiti ve piyasası araştırması yapılması (tespit için yaklaşık 300 parsel ve arazi piyası araştırması için yaklaşık 5000 parsel),
  4. Arazi edinimi uygulamalarına ait ilk iki (2) izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması.

İşin yer tesliminden itibaren 24 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İşe ait detaylı “İş Tanımı” ekte verilmektedir. İlan ve İş Tanımı http://www.dsi.gov.tr adresindeki duyurular bölümünden de görülebilir.

DSİ Genel Müdürlüğü, uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlık Firmaları”), adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgilenen firmalar hizmetleri yerine getirmek üzere istenen deneyime ve niteliklere sahip olduklarını gösteren bilgi ve belgeleri (broşürler, yaptıkları benzer işlerin tanımı, benzer koşullardaki tecrübeleri, uygun yeteneklere sahip personelin mevcudiyeti vb.) sunmaları gerekmektedir.

İlgi bildirimlerinin değerlendirmesine yönelik kriterler aşağıda verilmektedir:

  • Kamulaştırma Planı Hazırlama deneyimi,
  • Arazi Tespit Çalışmaları deneyimi,
  • Arazi Piyasası Araştırması (kapitalizasyon faiz oranı, yaygın münavebe ve birim arazi değerleri araştırması) deneyimi,
  • Uluslararası finansman kuruluşları standartlarında, Arazi Edinimi Planı Hazırlanması (Resettlement Action Plan) deneyimi,
  • Yukarıdaki konularla ilgili yeterli idari ve personel kapasitesine sahip olmak,
  • Başvuru sahibinin DSİ ile ihtilaf konusu olan sözleşmesi bulunmaması.

İlgili Danışmanların, Dünya Bankası Satınalma Kurallarını tarifleyen Temmuz 2016 tarih ve Ekim 2018 de revize edilen “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” nin, 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı paragraflarında belirtilen çıkar çatışması durumundaki Dünya Bankası politikasını dikkate almaları gerekmektedir.

Danışmanlar, niteliklerini artırma amacıyla ortak girişim kurma veya alt-yüklenici çalıştırma yoluyla diğer firmalarla iş birliğine gidebilirler. Ortak Girişim (OG) durumunda, OG’in tüm üyeleri kapasite ve deneyim degerlendirmesi esnasında birlikte değerlendirilecek olup ihale sonrası sözleşme imzalanması durumunda hizmetlerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak ve sözleşmeyi OG olarak imzalayacaklardır. Değerlendirmede alt yüklenicilerin iş deneyimi, OG’nin deneyimi olarak dikkate alınmayacak, alt yüklenici yalnızca personel kapasitesi değerlendirmesinde göz önüne bulundurulacaktır. İlgili danışmanlar “ortaklığın” yapısını, ortakların ve alt yüklenicilerin uygulamadaki görevlerini açık bir biçimde tanımlayacaktır. “… ile bağlantılı şekilde”, “İşbirliği ile”, “İştiraki ile” ve/veya “..ile “ortaklık içinde” vb. şekilde muğlak ifadeler kullanılması, ilgili firmaların değerlendirme dışında kalmasıyla sonuçlanabilecektir.

Danışman, Dünya Bankasının Satın Alma Düzenlemelerinde tariflenen Danışman’ın Niteliğine Göre Seçilmesi (CQS) yöntemine uygun olarak seçilecektir.

Konuyla ilgili daha fazla bilgiye Türkiye saatiyle 09:00 ve 17:00 arasında mesai saatleri içinde aşağıda verilen adresten ulaşılabilir.

Danışman firmaların başvurularını Türkçe dışında bir dilde sunmaları halinde başvuruyla ilgili tüm belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Danışman firmaların bu kapsamda İdareye sunacakları İlgi Beyanları son teslim tarihinden itibaren altı ay süre ile geçerli sayılacaktır.

İstekliler tarafından İlgi Beyanlarının elden, taahhütlü posta, kurye ya da elektronik posta yoluyla aşağıda verilen adrese yazılı olarak en geç 25 Aralık 2019 saat 17:00 (yerel saat)’e kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İhale Şube Müdürlüğü

İlgili kişi: Gökhan Görkem

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:16

Tel: +90 312 4545350

Fax:+90 312 4545305

e-mail: gokhan.gorkem@dsi.gov.tr

web-sayfası: http://www.dsi.gov.tr   

 

Ek:Alaşehir Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı İş Tanımı (Teknik Şartname)