MANİSA KIRKAĞAÇ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ” KAPSAMINDA OLAN TEVFİKİYE MAHALLESİ AT VE TİGH PROJESİNDE PARSEL KROKİ ÖRNEKLİ YER TESLİM TUTANAKLARI İLANI

22.12.2021 / Gösterim Sayısı : 584 / Arşiv

MANİSA KIRKAĞAÇ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ (TEVFİKİYE)

 

“MANİSA KIRKAĞAÇ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ” KAPSAMINDA OLAN TEVFİKİYE MAHALLESİ AT VE TİGH PROJESİNDE PARSEL KROKİ ÖRNEKLİ YER TESLİM TUTANAKLARI İLANI

 

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan “Manisa Kırkağaç Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi” kapsamında bulunan Manisa İli, Kırkağaç İlçesi, Tevfikiye mahallesine ait arazi toplulaştırma projesinde yeni parselasyon planına göre yeni parsellerin parsel maliklerine dağıtımı ve yer teslim işlemi yapılmıştır.

18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun Ek-9.  maddesi,  22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 6. Maddesi  ve 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 24. Maddesine istinaden hazırlanan ve 07/02/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmî gazetede yayınlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin” 17. Maddesi (3) bendi“ Kesinleşen parselasyon planına uygun olarak yeni parseller hak sahiplerine yer teslim tutanağı ile dağıtılır. Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneği iadeli taahhütlü resmi yazı ile ilgili muhtarlıklara gönderilir. İlgili muhtarlığa yapılan teslimatı müteakiben hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneğinin ilgili muhtarlıkta olduğu hususu DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu madde gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.”  ibaresi gereğince yer teslimi yapılamayan parseller için üzerinde parsel krokisinin de bulunduğu “yer teslim tutanakları” Tevfikiye mahallesi Muhtarlığına gönderilmiştir.

Yeni parsellerin dağıtımında, dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerine duyurulur.